ระบบประเมินผลนักเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบประเมินนักเรียนพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้ประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนพิเศษ และจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์


เข้าสู่ระบบรายงานการปฏิบัติงาน