ระบบประเมินผลนักเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบประเมินนักเรียนพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้ประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนพิเศษ และจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

จำนวนนักเรียน 475 คน
จำนวนคุณครู 74 คน

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์